محمد حسین اسلامی

مدیر و بنیانگذار
وبسایت «رسانویس»

طلبه سطح دو حوزه علمیه

نویسنده کتاب
«ساده سازی به زبان ساده»

مدرس و مشاور «رسانه»

محمد حسین اسلامی